მომსახურება

  • "ბ კრედიტი"-ს მომსახურებაში შედის იპოთეკური სესხების, მცირე და საშუალო ბიზნესის და  თვითდასაქმებული ფიზიკური პირების  დაკრედიტება

 

  • ახალი რეგულაციებიდან გამომდინარე სესხის გაცემა დასაშვებია მხოლოდ დადასტურებული შემოსავლების საფუძველზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე,  კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით ჩვენი გამოცდილი ექსპერტები დაგეხმარებიან თქვენი პირადი და ბიზნეს შემოსავლების აღრიცხვიანობის მოწესრიგებაში და სისტემატიზაციაში

 

  •  მიკრო ბიზნესის მხარდაჭერის ფარგლებში, ჩვენი თანამშრომლები სესხის მომსახურების პერიოდში დაგეხმარებიან  რისკების ადრეულ სტადიებზე დადგენაში და ამ მიმართულებით სამომავლო ბიზნეს გადაწყვეტილებების გეგმაზომიერების განსაზღვრაში