ბიზნეს სესხი

მაქსიმალური თანხა 100,000 ლარი
სესხის პროცენტი წლიური 20%-დან
სესხის ეფექტური პროცენტი წლიური 22%-დან
სესხის ვადა 1-დან 120 თვემდე
უზრუნველყოფა უძრავი ქონება
იპოთეკის საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია სტანდარტული: 50 ლარი; მომდევნო დღეს 150 ლარი; იმავე დღეს 200 ლარი
   
სესხის დაფარვის ტიპი: თანაბარი შენატანებით (ანუიტეტური)
ვადამდე დაფარვის ჯარმა 0%
   
 სესხის მიზნობრიობა:  1. საბრუნავი საშუალებების და მარაგების შევსება
   2. აქტივების და ძირითადი საშუალებების შეძენა/შეკეთება
   3. ბიზნესის ზრდა
   4. მიმდინარე სასესხო ვალდებულებების         რეფინანსირება
   5. სატენდერო პროექტების დაფინანსება
   
თქვენი ბიზნესის სპეციფიკაზე მაქსიმალურად მორგებული მიდგომები და მოქნილი პროცედურები