მიკრო ბიზნეს სესხი

მაქსიმალური თანხა 5 000 ლარი  
სესხის პროცენტი წლიური 24%-დან  
სესხის ეფექტური პროცენტი წლიური 27%-დან  
სესხის ვადა 1-დან 24 თვემდე  
უზრუნველყოფა არაუზრუნველყოფილი  
     
 სესხის დაფარვის ტიპი:  თანაბარი შენატანებით (ანუიტეტური)  
ვადამდე დაფარვის ჯარმა 0%  
     
 სესხის მიზნობრიობა:  1. საბრუნავი საშუალებების და მარაგების შევსება  
   2. მოკლევადიანი ვალდებულებების გასტუმრება  
   3. ძირითადი საშუალებების შეძენა  
   4. მიმდინარე სასესხო ვალდებულებების რეფინანსირება  
     
თქვენი ბიზნესის სპეციფიკაზე მაქსიმალურად მორგებული მიდგომები და მოქნილი პროცედურები